صدرا باقری کارشناسی ارشد عکاسی

قسمت ۵۱ | تجربه کارشناسی ارشد عکاسی در ایران و خارج

گفت و گویی با صدرا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی در خارج از کشور و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده عکاسی دانشگاه هنر